بهترین شرکت طراحی سایت , طراحی وب سایت , سئوی وبسایت

close
نصب همراه صندوق fundMobileApp

جدول توزیع دارایی های صندوق در تاریخ 1397/10/29

شرح  میانگین روزانه از ابتدای تاسیس صندوق  میانگین روزانه دوره سه ماهه گذشته  میانگین روزانه آخرین ماه امروز
مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی
سهام 21,455 54.32 52,264 53.2 40,298 46.2 42,088 47.29
اوراق مشارکت 13,478 34.12 32,107 32.68 29,946 34.33 30,189 33.92
سپرده بانکی 5,776 14.62 12,869 13.1 13,605 15.6 14,361 16.14
وجه نقد 21 0.05 29 0.03 31 0.04 60 0.07
سایر دارایی ها -1,230 -3.11 975 0.99 3,354 3.84 2,307 2.59
میزان پنج سهم با بیشترین وزن در پرتفوی سهام صندوق 12,796 32.4 27,284 27.77 21,592 24.75 22,498 25.28