بازار سرمایه , تامین سرمایه , طراحی وبسایت

close
نصب همراه صندوق fundMobileApp

جدول توزیع دارایی های صندوق در تاریخ 1398/03/02

شرح  میانگین روزانه از ابتدای تاسیس صندوق  میانگین روزانه دوره سه ماهه گذشته  میانگین روزانه آخرین ماه امروز
مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی
سهام 22,332 53.56 33,242 47.74 31,497 49.93 31,817 49.97
اوراق مشارکت 14,442 34.64 27,989 40.19 27,534 43.65 27,740 43.56
سپرده بانکی 5,897 14.14 5,714 8.21 2,539 4.02 2,404 3.78
وجه نقد 63 0.15 897 1.29 60 0.1 60 0.09
سایر دارایی ها -1,039 -2.49 1,797 2.58 1,453 2.3 1,656 2.6
میزان پنج سهم با بیشترین وزن در پرتفوی سهام صندوق 13,200 31.66 18,206 26.14 17,394 27.57 17,770 27.91