بازار سرمایه , تامین سرمایه , طراحی وبسایت

close
نصب همراه صندوق fundMobileApp

جدول توزیع دارایی های صندوق در تاریخ 1397/12/27

شرح  میانگین روزانه از ابتدای تاسیس صندوق  میانگین روزانه دوره سه ماهه گذشته  میانگین روزانه آخرین ماه امروز
مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی
سهام 22,045 53.88 40,322 47.11 40,529 47.79 29,467 33.79
اوراق مشارکت 13,981 34.17 29,702 34.7 29,570 34.86 28,992 33.25
سپرده بانکی 5,990 14.64 12,952 15.13 12,129 14.3 1,367 1.57
وجه نقد 29 0.07 179 0.21 433 0.51 11,510 13.2
سایر دارایی ها -1,132 -2.77 2,439 2.85 2,153 2.54 15,858 18.19
میزان پنج سهم با بیشترین وزن در پرتفوی سهام صندوق 13,068 31.94 21,527 25.15 21,508 25.36 16,211 18.59