بازار سرمایه , تامین سرمایه , طراحی وبسایت

close
نصب همراه صندوق fundMobileApp

جدول توزیع دارایی های صندوق در تاریخ 1398/05/29

شرح  میانگین روزانه از ابتدای تاسیس صندوق  میانگین روزانه دوره سه ماهه گذشته  میانگین روزانه آخرین ماه امروز
مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی
سهام 22,816 53.38 33,232 50.93 33,247 51.54 33,432 51.5
اوراق مشارکت 15,024 35.15 27,605 42.3 28,017 43.43 28,244 43.51
سپرده بانکی 5,726 13.4 2,032 3.11 682 1.06 654 1.01
وجه نقد 63 0.15 60 0.09 60 0.09 60 0.09
سایر دارایی ها -,889 -2.08 2,326 3.56 2,504 3.88 2,527 3.89
میزان پنج سهم با بیشترین وزن در پرتفوی سهام صندوق 13,397 31.35 17,654 27.05 17,145 26.58 17,147 26.41