Menu

اهداف

هدف از تشکیل صندوق، جمع‌آوری سرمایه از سرمایه‌گذاران و تشکیل سبدی از دارایی‌ها و مدیریت این سبد است؛ با توجه به پذیرش ریسک موردقبول، تلاش مي‌شود، بیشترین بازدهی ممکن نصیب سرمایه‌گذاران گردد. انباشته‌شدن سرمایه در صندوق، مزیت‌های متعددی نسبت به سرمایه‌گذاری انفرادي سرمایه‌گذاران دارد: اولاً هزینة بکارگیری نیروهای متخصص، گردآوري و تحليل اطلاعات و گزينش سبد بهينة اوراق بهادار بین همة سرمایه‌گذاران تقسيم مي‌شود و سرانة هزینة هر سرمایه‌گذ‌ار کاهش می‌یابد. ثانياً، صندوق از جانب سرمایه‌گذاران، كلية حقوق اجرايي مربوط به صندوق از قبيل دريافت سود سهام و كوپن اوراق بهادار را انجام مي‌دهد و در نتيجه سرانة هزینة هر سرمایه‌گذ‌ار برای انجام سرمايه‌گذاري کاهش می‌یابد. ثالثا،ً امکان سرمایه‌گذاری مناسب و متنوع‌تر دارایی‌ها فراهم شده و در نتیجه ریسک سرمایه‌گذ‌اری کاهش می‌یابد.

الزامات سرمایه گذاری

 

اين صندوق از نوع صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري در سهام است و اکثر وجوه خود را صرف خرید سهام و حق‌تقدم خرید سهام می‌کند. از ابتداي ماه سوم فعاليت تا ٦٠ روز مانده به پايان دورة فعاليت صندوق، نصاب‌های زیر براساس ارزش روز دارايي‌هاي صندوق رعایت می‌شود:                                             
شرح نسبت از کل دارائیهای صندوق
١ - سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام پذیرفته شده در بورس تهران یا بازار اول و دوم فرابورس ایران و واحدهای سرمایه گذاری "صندوق های سرمایه گذاری غیر از اوراق بهادار" که در بورس تهران یا فرابورس ایران پذیرفته شده اند حداقل ٤٠% و حداکثر ٦٠% از کل دارایی های صندوق
١ - ١ سهام و حق‌تقدم سهام پذیرفته شده در بورس تهران و بازار اول و دوم فرابورس ایران از طرف یک ناشر حداکثر ٢٠% از دارایی های صندوق که به بند ١فوق اختصاص داده شده‌اند
٢ - ١ سهام و حق‌تقدم سهام پذیرفته شده در بورس تهران و بازار اول و دوم فرابورس ایران و واحدهای سرمایه گذاری "صندوق های سرمایه گذاری غیر از اوراق بهادار" طبقه بندی شده در یک صنعت حداکثر ٣٠% از دارایی های صندوق که به بند ١فوق اختصاص داده شده‌اند
٣ - ١ سهام و حق تقدم سهام پذیرفته شده در فرابورس ایران حداکثر ١٠% از کل دارایی های صندوق
٤ - ١ سهام و حق تقدم سهام و واحدهای سرمایه گذاری "صندوق-های سرمایه گذاری غیر از اوراق بهادار" منتشره از طرف یک ناشر حداکثر ٥% از کل سهام و حق‌تقدم و واحدهای سرمایه گذاری "صندوق های سرمایه گذاری غیر از اوراق بهادار" منتشره ناشر
٥ - ١ واحدهای سرمایه گذاری "صندوق های سرمایه گذاری غیر از اوراق بهادار" حداکثر ٥% از کل دارایی های صندوق
٢ - سرمایه گذاری در اوراق مشارکت، گواهی سپرده بانکی و اوراق بهادار با درآمد ثابت حداقل ٤٠% و حداکثر ٦٠% از کل دارایی های صندوق
١ - ٢ اوراق بهادار منتشره از طرف یک ناشر حداکثر ٤٠% از دارایی‌های صندوق که به بند ٢ فوق اختصاص داده شده‌اند
٢ - ٢ اوراق تضمین شده توسط یک ضامن حداکثر ٣٠% از دارایی‌های صندوق که به بند ٢فوق اختصاص داده شده‌اند
٣ - سرمایه گذاری در گواهی سپرده کالایی حد نصاب سرمایه گذاری در گواهی سپرده کالایی پذیرفته شده در بورس به قصد فروش قبل از سررسید و یا قبل از زمان تحویل فیزیکی آن به میزان "حداکثر ٥% از کل دارایی های صندوق

رعایت نصاب حداقل ٤٠ درصد و حداکثر ٦٠ درصد مذکور در بند ١ و ٢ جدول فوق در ٦٠روز آغاز فعالیت صندوق و همچنین در دوره تصفیه صندوق الزامی نیست

دی ان ان evoq, دات نت نیوک ,dnn
دی ان ان